پروژه های انجام شده

عنوان

مجری

سال

کارفرما

بهینه سازی مدیریت زمان در شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت-

دکتر حمید رحیمیان

1383

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مستند سازی ساختار شرکت آب و فاضلاب استان تهران

شرکت مهندسی مروجان بهره‏وری

1383

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تحلیل ساختار هزینه و تقاضای آب خانگی

سید شمس الدین حسینی

1383

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تحلیل محتوای متون علمی صنعت آب و فاضلاب در کتاب های درسی مدارس

دکتر حسین افخمی

1385

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی تاثیر فعالیت های مروجان فرهنگی مصرف بهینه آب برمیزان آگاهی و نگرش دانش آموزان در ارتباط با موضوع آب

دکتر حسین افخمی

1385

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی راهکارهای افزایش مشارکت زنان در مدیریت مصرف آب

دکتر  امید علی احمدی

1385

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بازنگری و به روز آوری روش های سیستماتیک در پایش و کنترل کیفی آب شبکه شهر تهران

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب آشامیدنیبه روش استخراج مایع - مایع HPLC

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

اندازه گیری تری هالومتان ها (TMHs) در آب آشامیدنی به روش استخراج مایع - مایع GC-ECD

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب پادگان لشکرگ

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی مقایسه ای روش Ready Cult به روش PA-Test جهت تشخیص سریع

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تشخیص و شناسایی کرویپتوسپوریدیوم و ژیاردر در آب

امور کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1387

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تعیین ضریب تاثیر متغیرهای موثر بر میزان مشارکت پذیری شهروندان تهرانی در طرح های صرفه جویی آب

دکتر امید علی احمدی

1388

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ارزیابی برون سازمانی عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

دکتر عباس منوریان

1388

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

سنجش بازخورد تبلیغات شرکت آب و فاضلاب تهران نزد مردم

دکتر عباس منوریان

1388

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

سنجش عملکرد حوزههای مختلف شرکت آب و فاضلاب تهران با استفاده از ابزار EFQM

دکتر عباس منوریان

1388

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

آینده پژوهی و تصمیم گیری استراتژیک در خصوص پروژه های تحقیقاتی

دفتر پژوهش شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

1389

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

ارزیابی کیفیت زندگی کاری در شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

دفتر پژوهش شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

1389

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

طرح جامع رضایت سنجی مشترکین آب و فاضلاب شهر تهران با توجه به ابعاد کیفیت آب ، کیفیت خدمات آبرسانی و کیفیت عوامل پشتیبانی

دفتر پژوهش شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

1389

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

گزارش مطالعات  کنترل تلفات فیزیکیDMAدر محور پایلوت نیروی دریایی

معاونت نظارت بر بهره برداری

1389

شرکت آب و فاضلاب منطقه2 شهر تهران

مطالعات ارزیابی  روش های مدییت مصرفآب در بخش مشترکین عمومی( آموزشی)و تعیین اثربخشی تجهیزات

معاونت نظارت بر بهره برداری

1389

شرکت آب و فاضلاب منطقه2 شهر تهران

ارزیابی عملکرد استرانژی تصفیه خانه های آب تهران با رویکرد کارت ارزیابی متوازن ( BSC) و ارائه راهکار

رویا یعقوبی نژاد

1390

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

طرح جامع نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران

چهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

1390

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی مصرف اماکن عمومی نظیر هتل ها مجتمع های ورزشی و آموزشی و ... ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش مصرف بدون پایین آوردن سطح رفاهی در این مراکز

دانشگاه تهران

1390

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

تحلیل محتوای برنامة آموزشی دورة پیش از دبستان بر اساس سازه‌های ارزش و صرفه‌جویی در مصرف آب

پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی

1392

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

بررسی برونسپاری در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای زیر مجموعه، ارزیابی نتایج وارائه راهکارها جهت ارتقا آن

دانشگاه تربت مدرس

1392

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تاثیر سازه بافل  در افزایش راندمان ته نشینی حوض های ته نشینی اولیه مستطیی تصفیه خانه ها

مهدی شاهرخی- سرباز نخبه

1392

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

بررسی استفاده از سامانه های غشایی جایگزین تصفیه متعارف آب

حجت مقصودلوراد- سرباز نخبه

1393

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

تاثیر استفاده از پساب و لجن تثبیت شده تصفیه‌خانه شهری بر عملکرد و کیفیت سبزیجات (کاهو و اسفناج) و برخی ویژگی‌های خاک

دانشگاه تربیت مدرس

1393

شرکت فاضلاب تهران

بررسی وضعیت  و علل احتمالی خوردگی لوله فولادی آبگیر بیلقان تا جلالیه

مهندسین مشاور بهتاش پایش شمال

1393

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

بررسی استفاده از سنسورها در پایش لحظه ای آلاینده‌های آلی آب در رودخانه‌ها و منابع سطحی تامین آب

پژوهشگاه نیرو

1393

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

ارائه مدل پیشنهادی  جهت ارزیابی  عملکرد حوزه HSE دفاتر حفاظت، ایمنی و سلامت کار

آقای مقدسی

1394

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

تحلیل و بررسی آب بحساب نیامده در شهرکهایی که ویلاسازی دارند

موسسه تحقیقات آب

1394

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

تدوین  راهنما و دستورالعمل طراحی لرزه ای شبکه ها و خطوط فاضلابرو بر اساس استانداردها و آیین نامه های بین المللی و بومی سازی آنها

پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

1395

شرکت فاضلاب تهران

دریچه فاضلابی  ضد سرقت با قابلیت تنظیم در ارتفاع و شیب

شرکت نشکن ریزان

1395

شرکت فاضلاب تهران

انجام  خدمات طراحی، تولید، نصب  و راه اندازی و اتصال قابل انعطاف با دو سر کله کاسه ای، مفصلی

شرکت نشکن ریزان

1395

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

سامانه جامع علمی و پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان تهران(کرویدور پژوهشی)

شرکت آرتمن ایده آفرین

1395

شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.