پروژه های در دست اجرا

ردیف

عنوان

مجری

کارفرما

1

بررسی روش­های نوین تعرفه گذاری و فاضلاب در کشورهای منتخب  و ارائه بهترین روش برای ایران

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

ستاد شرکت آب و فاضلاب استان تهران

2

تهیه و تدوین دستورالعمل جداسازی آب شرب از آب بهداشتی

دانشگاه شهید بهشتی

3

بومی سازی فناوری بیوراکتور غشایی برای تصفیه و بازچرخانی پساب وتولید آب

دانشگاه تهران

شرکت فاضلاب تهران

4

بررسی اثر تخلیه لجن حاصل از  تصفیه دخانه های آب شبکه فاضلاب و... بروی فرایندهای تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکار به منظور رفع مشکلات احتمالی

سرباز نخبه- دانشگاه شهید بهشتی

5

خدمات مشاوره احداث پارک فناوری صنعت آب و فاضلاب کشور

شهرک علمی تحقیقات اصفهان

6

مدلسازی آزمایشگاهی سازه ورتکس و مدلسازی سازه های شکننده جهت منهول های فاضلاب رو

دانشگاه کرمان

7

بررسی اثر تخلیه لجن حاصل از  تصفیه دخانه های آب شبکه فاضلاب و... بروی فرایندهای تصفیه خانه های فاضلاب و ارائه راهکار به منظور رفع مشکلات احتمالی

سرباز نخبه- دانشگاه شهید بهشتی

8

رفتار توده و حرکات توده آب در کمپارتمان ها مخازن آب شهری

دانشگاه علم و صنعت ایران - مرکز CAE

شرکت تامبن و تصفیه آب و فاضلاب تهران

9

بررسی عوامل مؤثر بر کریستاله شدن کلرورفریک در مخازن ذخیره در تصفیه خانه های آب

سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران

10

روایت سازمانی در شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.